Betingelser

Generelle vilkår og abonnementsbetingelser for brug af Fonde.dk.

 
Betingelser

Ved Fonde.dk skal forstås hele www.fonde.dk (herefter benævnt Fonde.dk), dvs. alle websites, herunder front-end og back-end, kildekode, mv. som kan betragtes som værende en del af Fonde.dk.

Ved Brugeren skal forstås enhver person, som Brugeren har givet adgang og tilladelse til at bruge og arbejde med Fonde.dk.

Ved Brugsdata skal forstås alle data om brugeren, der genereres ved brug af Fonde.dk. Brugsdata omfatter data om brugeren samt teknisk information om brugerens enhed så som operativsystem, enhed, browser, IP-adresse og lignende information. Brugsdata omfatter ligeledes information omkring brugen af Fonde.dk i form af de aktiviteter, som gennemføres under den pågældende session.

Ved Service skal forstås de services, som, til enhver tid, udbydes på Fonde.dk af Fundraiseren.dk I/S, herunder særligt oplysninger om fondsmidler.

Ved Betingelser skal forstås nærværende abonnementsbetingelser samt eventuelle tilhørende bilag, herunder ordrebekræftelser mv.

Ved Personoplysninger skal forstås enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 

 
Generelle vilkår

Disse generelle abonnementsbetingelser for brug er gældende for alle Brugere af Fonde.dk. Abonnementsbetingelserne er gældende, medmindre disse skriftligt er fraveget ved aftale mellem Fonde.dk P/S og Brugeren.

Betingelserne er gældende mellem Fundraiseren.dk I/S, som administrerer Fonde.dk, og enhver Bruger, der indgår aftale omkring brugen af Fonde.dk, som supplement til det tilbud eller den ordrebekræftelse, der indeholder specifikation af ydelser og priser.

Brugeren bekræfter ved køb af adgang til Fonde.dk eller ved sin underskrift på aftalen, at denne har læst Betingelserne som anført på denne side omhyggeligt, og at Brugeren godkender disse. Brugeren accepterer, at dennes anvendelse af Fonde.dk er betinget af, at Brugeren ikke overtræder Betingelserne.

I det omfang der mellem Fundraiseren.dk I/S og Brugeren er indgået en separat aftale om brug af Services har sådan aftale forrang for Betingelserne.

 
 
Generelt om Fonde.dk

Webstedet for Fonde.dk er https://www.fonde.dk

Fonde.dk er ejet, udviklet og drevet af Fonde.dk P/S, Frederiksborgvej 82C, DK-4000 Roskilde, CVR-nr. 42890790, telefon 30 499 655, e-mail info@fonde.dk.

Bag Fonde.dk P/S står de samme ejere som i Fundraiseren.dk P/S, som står bag forskellige stærke løsninger inden for fundraising i Danmark. Ydelserne støtter fundraisere, fagspecialister, ildsjæle, projektudviklere m.fl. i deres arbejde med at hente midler hjem fra private fonde og offentlige puljer. Løsningerne spænder bredt. Fra hjælp til konkrete projektrelaterede fundraising opgaver til kompetenceudvikling i fundraising målrettet kommuner, ngo’er, frivillige foreninger, organisationer, private virksomheder m.fl.

Til at understøtte Fundraiserens målgruppers behov for opdateret viden om støttemuligheder og fundraising blev Fonde.dk etableret i 2014 og er et online værktøj, der støtter arbejdet med fundraising i såvel offentlige som private organisationer. I 2021 blev Fonde.dk P/S oprettet som selvstændig virksomhed. 

På Fonde.dk kan brugere bl.a. finde en opdateret database med +15.000 fonde, puljer og legater; et E-bibliotek med podcasts, skabeloner, rapporter og artikler; en database med flere tusinde nyheder – især bevillingsnyheder; en eventkalender med fundraising kurser, gratis webinarer m.v.

Fonde.dk er abonnementsbaseret og bygger på en internet-baseret brugerflade. Systemet, såvel som data, der uploades til systemet, vedligeholdes af Fonde.dk P/S, og hostes via en ekstern hosting-leverandør (baseret/placeret i Danmark) underlagt diverse sikkerhedskrav som beskrevet under vores Privatlivs- og Cookie-politik.

Fonde.dk’s indhold må ikke kopieres, gengives eller distribueres uden tilladelse. Har du spørgsmål til indholdet på Fonde.dk, kan du kontakte os på info@fonde.dk.

 
Brugsret til Fonde.dk

Fonde.dk P/S giver Brugeren en tids- og omfangsbegrænset ret til brug af Fonde.dk som angivet i nærværende vilkår.

Det præciseres således, at Brugeren udelukkende har en ikke-eksklusiv licens/brugsret til at anvende Fonde.dk, så længe abonnementet er i kraft og betales rettidigt.

Licens/brugsret til Brugeren gives på abonnementsbasis og fornyes automatisk (ved kortbetaling), medmindre brugeren aktivt fravælger automatisk fornyelse under profilindstillinger. Ved elektronisk fakturering (EAN) skal brugeren dog selv anmode om abonnementsfornyelse ved udløb af den gældende abonnementsperiode.

 
Ændringer af abonnementsvilkår

Nye versioner og opdateringer af Fonde.dk, der frigives i abonnementsperioden, kan anvendes af Brugeren i henhold til gældende vilkår herfor på det tidspunkt, hvor den nye version eller opdatering frigives.

Fonde.dk P/S er berettiget til løbende i abonnementsperioden at opdatere nærværende vilkår med bindende virkning for Brugeren fra opdateringstidspunktet. Væsentlige ændringer vil dog først få virkning fra næstkommende 6 eller 12 måneders abonnementsperiode og vil blive skriftligt varslet overfor Brugeren med mere end 3 måneders varsel til en abonnementsperiodes udløb.

 
Databeskyttelse, herunder indsamling af personoplysninger

Fonde.dk P/S lægger vægt på en høj grad af databeskyttelse i forbindelse med brug af Fonde.dk. Derfor er det af stor betydning for Fundraiseren.dk I/S, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af Brugerne til Fonde.dk, ikke kommer til andres kendskab. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen.

Der henvises til vores Privatlivs- og Cookie-politik for yderligere oplysninger.

 
Fonde.dk login

Umiddelbart efter køb af abonnement modtager Brugeren via e-mail login oplysninger med det brugernavn og password, som er anvendt i registreringsprocessen. Disse oplysninger sendes elektronisk til den af Brugeren oplyste e-mail adresse. Abonnementet aktiveres først til brug, når betaling er gennemført. Brugernavn og password skal herefter benyttes, når brugere ønsker at logge på Fonde.dk.

Det udleverede login (brugernavn og password) er personligt og skal opbevares forsvarligt og fortroligt. Brugernavn og password må kun anvendes af Brugeren og må således ikke videregives til tredjemand. Brugeren er forpligtet til straks at meddele Fonde.dk P/S, via info@fonde.dk, hvis der sker misbrug eller der er risiko for misbrug af brugernavn og adgangskode.

Abonnementet til Fonde.dk må kun anvendes af Brugeren og det antal abonnenter, som er omfattet af abonnementet, såfremt der er tale om en specialaftale indgået med Fonde.dk P/S. Samtidig har Fonde.dk P/S mulighed for at overvåge Brugerens anvendelse af Fonde.dk.

Fonde.dk P/S er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse Brugers adgang til og anvendelse af brugernavn og adgangskode, hvis der er mistanke om misbrug eller anden overtrædelse af Betingelserne. Brugeren kan på baggrund af sådan afbrydelse eller begrænsning ikke gøre krav gældende mod Fonde.dk P/S.

 
Ansvarsfraskrivelse

Fonde.dk P/S tilstræber en høj tilgængelighed for Fonde.dk, men indestår ikke for en garanteret oppetid. Fonde.dk P/S tilstræber dog en oppetid på 99,5 % indenfor normal arbejdstid pr. kvartal, fraregnet forud varslet vedligehold samt nedbrud på internettet.

Det kan på grund af tekniske forhold, herunder sikkerhedsmæssige forhold, løbende være nødvendigt at tage Fonde.dk ud af drift i kortere perioder. Planlagt vedligeholdelse af Fonde.dk vil blive forsøgt planlagt således, at Fonde.dk så vidt mulig altid vil være tilgængelig på hverdage fra kl. 9 til 24, men der kan opstå akutte behov for at foretage vedligeholdelse indenfor dette tidspunkt med hel eller delvis utilgængelighed til følge. Så vidt muligt vil planlagte opdateringer mv. blive varslet forinden på Fonde.dk. Brugeren kan ikke rejse krav, herunder på tilbagebetaling af abonnement, mod Fonde.dk som følge af nedetid.

Fonde.dk P/S fraskriver sig endvidere ansvaret for driftsproblemer, der skyldes nedbrud eller utilgængelige kommunikationslinjer og andre forsyningsproblemer, der skyldes tredjemand som fx internetudbydere, elektricitetsleverandører m.v.

Fonde.dk P/S bestræber sig på, at alle fonde og puljer på Fonde.dk er opdaterede og fejlfri. Fonde.dk P/S indestår dog ikke herfor og garanterer derfor ikke for at alle oplysninger på Fonde.dk er korrekte eller fyldestgørende, selv om dette tilstræbes i det daglige opdateringsarbejde på Fonde.dk.

Fonde.dk indeholder links til andre websider. Fonde.dk P/S indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på sådanne websider.

Fonde.dk P/S fraskriver sig ethvert erstatningsansvar overfor direkte og indirekte tab, mistet fortjeneste, badwill og andre følgeskader som følge af fejlagtige data eller andre mangler ved Fonde.dk, ligesom ansvar for Brugerens videregivelse af fejlagtige data alene påhviler Brugeren.

Fonde.dk P/S’s erstatningsforpligtelse er i alle tilfælde for det enkelte ansvarspådragende forhold begrænset til det akkumulerede vederlag for det kalenderår, hvortil skaden kan henføres til. Fonde.dk P/S’s samlede erstatningsansvar overfor Brugeren kan under ingen omstændigheder overstige mere end et års abonnementsbetaling. Ved abonnementer der har løbet i flere år, regnes med seneste års abonnementsbetaling.

 
Force majeure

Forhindres Fonde.dk P/S i at opfylde sine forpligtelser i henhold til parternes aftale på grund af force majeure, suspenderes Fonde.dk P/S’s forpligtelser indtil det tidspunkt, hvor forhindringens ophør igen gør Fonde.dk P/S i stand til at opfylde sine forpligtelser.

Fonde.dk P/S er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure.

 
 
Betaling og abonnementsfornyelse

Priser og betalingsbetingelser

Abonnement betales forud (ved kortbetaling) via Fonde.dk’s integrerede e-handel. Alternativt mod fremsendt faktura ved elektronisk fakturering (EAN).

Brugere kan vælge mellem 3 forskellige betalingsterminer: månedligt, halv- eller helårligt. Alle tre abonnementer giver fuld adgang til alt indhold på Fonde.dk.

Alle priser er angivet i DKK inkl. moms, der er tillagt ved fakturering.

Ved Brugerens tilmelding accepteres det, at Fonde.dk P/S må trække det aftalte abonnement-beløb i overensstemmelse med prisen på det valgte abonnement og den valgte periode.

Alle abonnementer faktureres kontinuerligt forud for en fast periode på enten 1, 6 eller 12 måneder.

Ved for sen betaling beregnes morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved manglende rettidig betaling er Fonde.dk P/S berettiget til uden varsel at indstille alle ydelser.

Ved forsinket betaling er Fonde.dk P/S endvidere, efter et skriftligt varsel til Brugeren på minimum 10 hverdage, berettiget til at lukke for Brugeren adgang til Fonde.dk.

Fornyelse

Såfremt brugeren har tilknyttet kreditkort som aktiv betalingsform, giver brugeren samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket på det kort, som blev benyttet ved oprettelsen af abonnementet. Betalingen bliver trukket i forbindelse med nye abonnementsperioder.

Brugeren kan løbende op- og nedskalere abonnementstype (og dermed betalingstermin) helt frem til dagen før abonnementets udløb.

Brugeren vil modtage notifikationer pr. e-mail omkring automatisk abonnementsfornyelse 7 dage og 1 dag, inden abonnementet automatisk fornyes.

Ved elektronisk fakturering (EAN) er det op til Brugeren selv at forny abonnementet, hvilket ikke sker automatisk. Brugeren vil blive adviseret om muligheden om fornyelse pr. mail forud for udløb af abonnement, henholdsvis en måned, en uge og 48 timer før udløb.

Eventuelle prisændringer vil fra Fonde.dk P/S’s side blive meddelt skriftligt pr. e-mail til den enkelte Bruger med et varsel på minimum en måned.

Fremsendelse af kvittering

For abonnementer, der betales med kreditkort, får Brugeren som abonnent den betalte faktura sendt til den e-mailadresse, som Brugeren har angivet ved køb. Loginoplysninger til Fonde.dk fremsendes også.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Ordrer er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på brugerkontoen.

Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte abonnementsperiode, medmindre kortholder anvender fortrydelsesretten.

Procedure for fornyelse af kreditkort

Bliver Brugerens kort lukket, fordi vedkommende har fået et nyt kreditkort eller af anden årsag, vil betaling ikke kunne gennemføres og Brugerens abonnement vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres.

Når et kreditkort nærmer sig udløbsdatoen (30 dage før) eller hvis en betaling fejler, får Brugeren automatisk besked om at opdatere sine kortoplysninger.

Det er altid muligt løbende at skifte kreditkort online på Brugerens egen profilside.

 
Fortrydelse

Abonnementskøb er omfattet af den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Brugeren kan kun fortryde, hvis abonnementet ikke er taget i brug indenfor de 14 dage. Brugeren tager sit abonnement/sin serviceydelse i brug i samme øjeblik købet gennemføres i Fonde.dk's webshop.

Ønsker Brugeren at udnytte fortrydelsesretten, må vedkommende straks efter køb logge af og ikke logge på igen og kontakte Fonde.dk P/S for at informere om, at købet er fortrudt. Da Brugeren har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse.

 
Ændringer af betingelser

Fonde.dk P/S kan ændre Betingelserne for brugen af Fonde.dk samt priser med et skriftligt varsel på mindst 1 måned. Ændringer af rent begunstigende eller ikke væsentlig karakter, herunder nedsættelse af priser, eller ændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

 
Immaterielle rettigheder

Brugeren anerkender og accepterer, at Fonde.dk P/S (eller Fonde.dk P/S’s licensgivere) ejer alle juridiske rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til Fonde.dk og de udbudte Services (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej).

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, herunder genudgive, frame, downloade, overføre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller ”reverse Engineering” af Fonde.dk eller Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i en separat indgået aftale mellem Fonde.dk P/S og Brugeren.

Brugeren må dog anvende og printe alt indhold fra Fonde.dk til eget brug.

Alle immaterielle rettigheder, herunder ideer, titler, software, source koder, algoritmer, viden, form, brugerflade og knowhow vedrørende Fonde.dk tilhører Fonde.dk P/S.

 
Misligholdelse

Hver part kan ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part har misligholdt nærværende betingelser på væsentlige områder, herunder men ikke begrænset til:

  • Manglende betaling af abonnement på trods af fremsendt rykker for betaling

  • Overtrædelse af reglerne for udlevering og anvendelse af login

  • Overtrædelse af reglerne for brug af data, herunder videresalg

Ved Fonde.dk P/S’s ophævelse har Brugeren ikke længere adgang til Fonde.dk.

Parterne skal grundlæggende søge enhver uoverensstemmelse mellem parterne løst via gensidig dialog og forhandling. Begge parter er i øvrigt berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige regler.

 
Brugersupport

Fonde.dk P/S stiller brugersupport til rådighed for Brugeren i rimeligt omfang i abonnementsperioden. Supporthenvendelser skal ske til info@fonde.dk. Der henvises også til hjælpesektionen på Fonde.dk, hvor der findes instruktionsvideoer i brugen af Fonde.dk.

 
Overdragelse

Retten til brugslicensen af Fonde.dk kan ikke overdrages til 3. mand af Brugeren, og Brugeren må ikke på nogen måde udleje, udlåne eller sub-licensere/videresælge Brugerens ikke-eksklusive brugsret og de hermed forbundne rettigheder til Fonde.dk til 3. mand.

 
Opsigelse

Brugeren kan når som helst opsige abonnementet, men er stadig forpligtet til at betale den fulde pris indtil abonnementsperiodens oprindelige udløb.

Ved kortbetaling er et abonnement fortløbende, indtil det opsiges, hvilket kan ske helt frem til dagen før abonnementets udløb. Abonnementet kan til enhver tid opsiges under Brugerens profilindstillinger.

Ved elektronisk fakturering (EAN) udløber abonnementet dog ved abonnementsperiodens udløb, såfremt det ikke fornyes af Brugeren inden. Brugeren skal derefter selv vælge og betale et nyt abonnement via ”Min profil” på Fonde.dk eller kontakte Fonde.dk på info@fonde.dk i tilfælde af fremadrettet elektronisk fakturering.

Fonde.dk P/S kan opsige abonnementsaftalen med mindst 60 dages skriftligt varsel til udgangen af en måned mod samtidig at refundere Brugeren det forholdsmæssigt tilkommende allerede betalte abonnement for perioden fra aftalens ophør og frem til abonnementsperiodens aftalte udløb. Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse kan Fonde.dk P/S dog ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning.

I tilfælde af opsigelse af abonnement er det Brugerens eget ansvar at få hentet eventuelle fondslister fra Fonde.dk. Alt materiale kan tilgås ved en genetablering af abonnement – dog kun indenfor en periode på 6 måneder efter endt abonnement.

6 måneder efter abonnementet er ophørt, uanset årsag, er Fonde.dk P/S berettiget til uden varsel at slette Brugerens data lagret på Fonde.dk.

 
Værneting

Betingelserne og enhver anden aftale mellem Fonde.dk P/S og Brugeren er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler for parternes indbyrdes forhold.

Uoverensstemmelser mellem parterne om den indgåede aftales opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, indbringes for de ordinære domstole med retten i Århus som 1. instans.

GYLDIGHED


Disse betingelser er senest opdateret den 18. februar 2023 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.
Fonde.dk P/S
Frederiksborgvej 82C
4000 Roskilde

CVR-nr.   32 74 33 58

Telefon:  +45 30 499 655