Betingelser for brug af Fonde.dk

 

Definitioner

Ved Sitet skal forstås hele www.fonde.dk (herefter benævnt Fonde.dk), dvs. alle websites, herunder front-end og back-end, kildekode, mv. som kan betragtes som værende en del af Fonde.dk.

Ved Bruger skal forstås enhver bruger af Sitet, som opretter en profil på Sitet, herunder hvor en fysisk eller juridisk enhed opretter flere brugere eller hvor flere personer i en sådan enhed tilgår Sitet fra samme Bruger. 

Ved Service skal forstås de services, som, til enhver tid, udbydes på Sitet af Fonde.dk, herunder særligt oplysninger om fondsmidler.

Ved Betingelser skal forstås nærværende abonnementsbetingelser samt eventuelle tilhørende bilag, herunder ordrebekræftelser mv.

 

Generelle vilkår

Disse generelle abonnementsbetingelser for brug er gældende for alle Brugere af Fonde.dk. Abonnementsbetingelserne er gældende, medmindre disse skriftligt er fraveget ved aftale mellem Fonde.dk og Brugeren.

Betingelserne er gældende mellem Fonde.dk og enhver Bruger, der indgår aftale med Fonde.dk, som supplement til det tilbud eller den ordrebekræftelse, der indeholder specifikation af ydelser og priser.

Brugeren bekræfter ved køb af adgang til Fonde.dk eller ved sin underskrift på aftalen, at denne har læst Betingelserne som anført på denne side omhyggeligt, og at Brugeren godkender disse. Brugeren accepterer, at dennes anvendelse af Sitet er betinget af, at Brugeren ikke overtræder Betingelserne.

I det omfang der mellem Fonde.dk og Brugeren er indgået en separat aftale om brug af Services har sådan aftale forrang for Betingelserne.

 

Generelt om Fonde.dk

Fonde.dk er en webside ejet og drevet af Fundraiseren.dk I/S, Aabenraavej 59, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. 32743358, telefon 30 499 655, e-mail info@fundraiseren.dk. Websiden er udviklet i samarbejde med Fundraiseren.dk. 

Fundraiseren.dk står bag forskellige stærke løsninger indenfor fundraising i Danmark. Vores ydelser støtter løbende fundraisere, fagspecialister, ildsjæle, projektudviklere m.fl. i deres arbejde med at hente midler hjem fra forskellige private fonde og offentlige støtteordninger. Vores løsninger spænder bredt. Fra hjælp til konkrete fundraising opgaver til projekter til kompetenceudvikling i fundraising målrettet kommuner, ngo’er, frivillige foreninger, organisationer, private virksomheder m.fl.

Til at understøtte vores målgruppes store behov for opdateret viden og information om støttemuligheder og fundraising blev Fonde.dk etableret i 2014. Fonde.dk er et online værktøj, der støtter arbejdet med fundraising i såvel offentlige som private virksomheder.

Foruden at være et uvurderligt opslagsværk med Danmarks største og mest avancerede fondsdatabase er Fonde.dk et videnscenter, hvor besøgende kan: 1) læse faglige artikler om fundraisingprocessen – fra idé til gennemførelse; 2) hente skabeloner til det daglige praktiske fundraising arbejde; 3) blive opdateret og inspireret dagligt gennem nyheder; 4) tilmelde sig forskellige events og begivenheder i hele Danmark relateret til fundraising og ekstern finansiering. Fonde.dk sikrer således større succes med fundraising indsatsen.

Alt indhold i Fonde.dk er udarbejdet af Fundraiseren.dk og må ikke kopieres, gengives eller distribueres uden tilladelse. Har du spørgsmål til Fonde.dk’s indhold, kan du kontakte os på info@fonde.dk

 

Databeskyttelse, herunder indsamling af personoplysninger

Fonde.dk lægger vægt på en høj databeskyttelse i forbindelse med brug af Fonde.dk. Derfor er det af stor betydning for Fonde.dk, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af Brugerne til Fonde.dk, ikke kommer til andres kendskab.

Som Bruger er det i forbindelse med abonnentoprettelsen nødvendigt at afgive personlige oplysninger, såsom navn og e-mail adresse. Fonde.dk indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den aftalte Service til en Bruger. Ved tilmelding til en Service accepterer du som Bruger, at Fonde.dk anvender de afgivne personoplysninger til det forudsatte formål.

Et eksempel på en Service kan fx være modtagelse af nyhedsbreve, hvor Brugeren ved accept af modtagelse af nyhedsbreve accepterer at modtage nyheder fra Fonde.dk og virksomheden bag: Fundraiseren.dk. Brugeren kan til enhver tid afmelde de enkelte nyhedsbreve.

Brugeren kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger om Brugeren, der behandles. Behandlingen har til formål at give Fonde.dk mulighed for at sikre, at vilkårene overholdes. Endelig sker behandlingen af oplysningerne af statistiske hensyn samt med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af Sitet. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 

Fonde.dk login

Umiddelbart efter køb af abonnement modtager Brugeren via e-mail login oplysninger med det brugernavn og password, som er anvendt i registreringsprocessen. Disse oplysninger sendes elektronisk til den af Brugeren oplyste e-mail adresse. Abonnementet aktiveres først til brug, når betaling er gennemført. Brugernavn og password skal herefter benyttes, når man ønsker at logge på Fonde.dk.

Det udleverede login (brugernavn og password) er personligt og skal opbevares forsvarligt og fortroligt. Brugernavn og password må kun anvendes af Brugeren og må således ikke videregives til 3. person. Brugeren er forpligtet til straks at meddele Fonde.dk, via info@fonde.dk, hvis der sker misbrug eller der er risiko for misbrug af brugernavn og adgangskode.

Abonnementet til Fonde.dk må kun anvendes af Brugeren og det antal abonnenter, som er omfattet af abonnementet, såfremt der er tale om en flerbrugerlicens eller specialaftale indgået med Fonde.dk. Fonde.dk har mulighed for at overvåge Brugerens anvendelse af Fonde.dk.

Fonde.dk er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse Brugers adgang til og anvendelse af brugernavn og adgangskode, hvis der er mistanke om misbrug eller anden overtrædelse af Betingelserne. Bruger kan på baggrund af sådan afbrydelse eller begrænsning ikke gøre krav gældende mod Fonde.dk.

 

Ansvarsfraskrivelse

Selvom Fonde.dk har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Fonde.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Fonde.dk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden.

Fonde.dk tilstræber en høj tilgængelighed for Fonde.dk, men indestår ikke for en garanteret oppetid. Det kan på grund af tekniske forhold, herunder sikkerhedsmæssige forhold, løbende være nødvendigt at tage Fonde.dk ud af drift i kortere perioder. Planlagt vedligeholdelse af Fonde.dk vil blive forsøgt planlagt således, at Fonde.dk så vidt mulig altid vil være tilgængelig på hverdage fra kl. 9 til 24, men der kan opstå akutte behov for at foretage vedligeholdelse indenfor dette tidspunkt med hel eller delvis utilgængelighed til følge. Så vidt muligt vil planlagte opdateringer mv. blive varslet forinden på Sitet. Brugeren kan ikke rejse krav, herunder på tilbagebetaling af abonnement, mod Fonde.dk som følge af nedetid.

Fonde.dk IVS fraskriver sig endvidere ansvaret for driftsproblemer, der skyldes nedbrud eller utilgængelige kommunikationslinjer og andre forsyningsproblemer, der skyldes tredjemand som fx internetudbydere, elektricitetsleverandører m.v.

Fonde.dk bestræber sig på, at alle fonde og støtteordninger på Sitet er opdaterede og fejlfri. Fonde.dk indestår dog ikke herfor og Fonde.dk garanterer derfor ikke for at alle oplysninger på Sitet er korrekte eller fyldestgørende.

Sitet indeholder links til andre websider. Fonde.dk indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på sådanne websider.

Brugeren er alene ansvarlig for materiale som denne måtte uploade, dele eller på anden vis gøre tilgængelighed for offentligheden via Sitet.

Fonde.dk fraskriver sig ethvert erstatningsansvar overfor direkte og indirekte tab, mistet fortjeneste, badwill og andre følgeskader som følge af fejlagtige data eller andre mangler ved Fonde.dk, ligesom ansvar for Brugerens videregivelse af fejlagtige data alene påhviler Brugeren.

Fonde.dk’s erstatningsforpligtelse er i alle tilfælde for det enkelte ansvarspådragende forhold begrænset til det akkumulerede vederlag for det kalenderår, hvortil skaden kan henføres til. Fonde.dk’s samlede erstatningsansvar overfor Brugeren kan under ingen omstændigheder overstige kr. 5.000 pr. kalenderår.

 

Betaling og fornyelse af abonnement

 

Betaling

Abonnement betales forud via Fonde.dk’s integrerede e-handel eller mod fremsendt faktura ved større flerbrugerabonnementer. Brugere kan købe enten et enkeltbrugerlicens eller et flerbrugerlicens og vælge mellem 2 forskellige betalingsterminer: halv- eller helårligt. Begge abonnementer giver fuld adgang til alt indhold på Fonde.dk. Fonde.dk vil advisere Brugeren pr. e-mail, når abonnementet er ved at udløbe. Alle priser er angivet i DKK inkl. moms, der er tillagt ved fakturering.

Ved Brugerens tilmelding accepteres det, at Fonde.dk må trække det aftalte abonnement-beløb i overensstemmelse med prisen på det valgte abonnement og den valgte periode.

 

Fornyelse

Det er op til Brugeren selv at forny abonnementet, hvilket ikke sker automatisk, således at Brugeren selv har kontrol over eventuel fornyelse og valg af abonnement. Brugeren vil blive adviseret om muligheden om fornyelse pr. mail forud for udløb af abonnement, henholdsvis en måned, en uge og 48 timer før udløb. 

Eventuelle prisændringer vil blive meddelt skriftligt pr. e-mail til de enkelte Brugere med et varsel på minimum en måned.

 

Fremsendelse af kvittering

Når Brugeren godkender et abonnement hos Fonde.dk, vil Fonde.dk’s system automatisk sende en e-mail til Brugeren, hvoraf ordrebekræftelse/faktura (se ovenfor) fremgår.

 

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold 

Ordrer er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på brugerkontoen. I tilfælde af flerbrugerlicens er ordren bindende for samtlige licenser, så snart der er logget ind med blot én Bruger. 

Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte abonnementsperiode, medmindre kortholder anvender fortrydelsesretten.

 

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver Brugerens kort lukket, fordi vedkommende har fået et nyt kort eller af anden årsag, vil betaling ikke kunne gennemføres og Brugerens abonnement vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Fejler en betaling, får Brugeren automatisk mulighed for at opdatere sine kortoplysninger.

 

Fortrydelse

Abonnementskøb er omfattet af den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Brugeren kan kun fortryde, hvis abonnementet IKKE er taget i brug indenfor de 14 dage. Brugeren tager sit abonnement/sin serviceydelse i brug i samme øjeblik købet gennemføres i Fonde.dk's webshop. Ønsker Brugeren at udnytte fortrydelsesretten, må vedkommende straks efter køb logge af og ikke logge på igen og kontakte Fonde.dk for at informere om, at købet er fortrudt. Da Brugeren har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse.

 

Ændringer af betingelser

Fonde.dk kan ændre Betingelserne samt priser med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder. Ændringer af rent begunstigende eller ikke væsentlig karakter, herunder nedsættelse af priser, eller ændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

 

Immaterielle rettigheder

Brugeren anerkender og accepterer, at Fonde.dk (eller Fonde.dk’s licensgivere) ejer alle juridiske rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til Sitet og de udbudte Services (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej).

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, herunder genudgive, frame, downloade, overføre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller ”reverse Engineering” Sitet eller Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende aftale.

Brugeren må dog anvende og printe alt indhold fra Fonde.dk til eget brug. 

 

Misligholdelse

Hver part kan ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part har misligholdt nærværende betingelser på væsentlige områder, herunder men ikke begrænset til: 

  • Manglende betaling af abonnement på trods af fremsendt rykker for betaling
  • Overtrædelse af reglerne for udlevering og anvendelse af login
  • Overtrædelse af reglerne for brug af data, herunder videresalg

Ved Fonde.dk’s ophævelse har Brugeren ikke længere adgang til Fonde.dk, men er stadig forpligtet til at betale eventuelle restancer til Fonde.dk. Ved ophævelse som følge af væsentlig misligholdelse har Brugeren ikke krav på kompensation eller tilbagebetaling af allerede erlagte ydelser.

 

Overdragelse

Brugerens rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede abonnementsaftale er uoverdragelige og kan følgelig ikke overdrages til tredjemand uden Fonde.dk’s skriftlige samtykke.

 

Opsigelse

Brugeren kan når som helst opsige abonnementet, men er stadig forpligtet til at betale den fulde pris indtil abonnementsperiodens oprindelige udløb. Abonnementet udløber automatisk ved abonnementsperiodens udløb, såfremt det ikke fornyes af Brugeren inden. Brugeren skal derefter selv vælge og betale et nyt abonnement via ”Min profil” på Fonde.dk eller ved at skrive en mail til info@fonde.dk.

Fonde.dk kan opsige abonnementsaftalen med mindst 60 dages skriftligt varsel til udgangen af en måned mod samtidig at refundere Brugeren det forholdsmæssigt tilkommende allerede betalte abonnement for perioden fra aftalens ophør og frem til abonnementsperiodens aftalte udløb. Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse kan Fonde.dk dog ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning.

 

Værneting

Betingelserne og enhver anden aftale mellem Fonde.dk og Brugeren er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansks rets almindelige regler for parternes indbyrdes forhold.

Uoverensstemmelser mellem parterne om den indgåede aftales opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, indbringes for de ordinære domstole med retten i Århus som 1. instans.

 

Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret 1. marts 2015 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

 

Fundraiseren.dk I/S

Aabenraavej 59

8600 Silkeborg

 

CVR-nr.

32 74 33 58

Telefon   

+45 30 499 655

E-mail

info@fundraiseren.dk 

Web

www.fundraiseren.dk

 

OBS!

OK